Stoppa utvecklingen av ett islamistiskt parallellsamhälle i Sverige.

 Islamism, även kallad Politisk islamism, är inte någon typ av muslimsk tro. Det är en politisk ideologi baserad på islam varifrån den hämtar sin legitimitet. Grunden är ett samhälle med fasta oföränderliga regler - sharia, som grund för hur samhället och dess medborgare skall styras och där individen underordnas staten som på profeten Mohammeds tid. Detta till skillnad från en västerländsk demokratisk stat där individens integritet, skydd och fria val är vägledande och där statens demokratiska uppbyggnad står till individens förfogande.

Dr Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani har på uppdrag från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) kartlagt det Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige. Rapporten: ”Muslimska Brödraskapet i Sverige[1]” finns nu tillgänglig på myndighetens hemsida. Nedan följer en ungefärlig sammanfattning:

Muslimska Brödraskapet (MB) är en islamistisk organisation som numera är förbjuden i sitt ursprungsland Egypten, men desto mer verksam utomlands och inte minst i Europa. Till Sverige kom den redan på 1970-talet. I Sverige representeras Muslimska Brödraskapet främst av IFiS, Islamiska Förbundet i Sverige, vars huvudsäte är i Moskén vid Björns trädgård i Stockholm. Men många andra muslimska förbund är helt eller delvis inspirerade av MB, bland annat Sveriges Unga Muslimer. Muslimska Brödraskapets syfte har formulerats av dess grundare Hassan al-Banna: ”Allah är vårt mål; Profeten vår ledare; Koranen är vår lag; Jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan”

Pierre Durrani är före detta medlem i Muslimska Brödraskapet med stor ”inifrån” förståelse för hur rörelsen tänker organisatoriskt och taktiskt i olika frågor. I Sverige har Muslimska Brödraskapets organisationer agerat mycket skickligt och fått många miljoner kronor från svenska skattebetalare genom statsbidrag via SST, MUCF och Allmänna Arvsfonden. Dessutom har regionala och kommunala myndigheter delat ut stöd och bidrag i form av olika projektbidrag - ofta med förevändningen att motverka ”islamofobi”. Pengarna har i stället gått till att bygga upp de egna organisationerna strukturellt och med kapital.

Muslimska Brödraskapet vill sprida en islamistisk lära genom indoktrinering, radikal predikan och mission. Av rädsla för att svenska muslimer skall ”smittas” med västerländskt tänkande bygger man upp egna parallellsamhällen med egna skolor, som t.ex friskolekoncernen Framstegsskolan. Genom att bygga upp ett eget skolsystem räknar MB med att skaffa sig kontroll över muslimska barn och ungdomars känslor och idéer kring islamisk tro i allmänhet, samt rättigheter och skyldigheter enligt sharia, kvinnors och mäns olika roller etc. Av detta följer att flertalet muslimska lärare i själva verket är islamister.

Typiskt för islamister är att man talar med ”dubbel” tunga. När man har icke-muslimer i auditoriet talar man på ett demokratiskt sätt om religionsfriheten och rätten att utöva sin religion. När det bara är andra muslimer i auditoriet är tongången helt annorlunda och mer totalitär. Tesen att islam är ”under attack” odlas, liksom ett hat mot allt västerländskt och mot det svenska samhället. Dåliga svenskkunskaper hos muslimer underlättar indoktrineringen.

Expansionen av islamism sker framför allt på gräsrotsnivå i individuella muslimers hem och i bostadsområden. Det är lättare att upprätthålla den sociala kontrollen i miljöer där muslimer kan hålla koll på varandra. Flyktingar som flytt islamism i sina hemländer fångas snabbt in i islamistiska nätverk här i Sverige. Patriarkala och misogyna (kvinnofientliga) åsikter ingår i kulturen, liksom hederskultur. Flickor kontrolleras hårt. Muslimer bör följa andra regler än sekulära medborgare. Sharialagar är målet inom det muslimska samhället. Sharialagar är oföränderliga konstanter som inte förändras med tid och rum enligt broschyren ”Vad du inte vet om islam”. (finns på IFiS hemsida)Hur detta skall förenas med västerländsk demokrati framgår inte av broschyren. Sveriges Muslimska Förbund anser att ”det ideala för samhället är ett system med kulturell pluralism, där varje minoritetsgrupp står på samma nivå som majoritetsgruppen. Det är möjligt att utarbeta ett pluralistiskt system i stället för att tvinga egna värderingar på varandra.”

Om uppbyggnaden av det islamistiska parallellsamhället ifrågasätts så går man skickligt ut och talar om ”Islamofobi”.  Eller att gruppens ”rättigheter” ”kränks”. Eftersom ingen politiker vill framstå som islamofob, så viker vederbörande ner sig.  Särskilt politiker på vänsterkanten och Miljöpartiet har okritiskt anammat islamisternas nätverk, och okritiskt fört fram Islamofobin som det avgörande problemet för muslimer samtidigt som de förnekat förekomsten av islamism.

Slutsatsen som Magnus Norell och medarbetare drar är att ”islamister håller på att bygga upp en parallell samhällsstruktur som konkurrerar med det övriga samhället om svenska medborgares värdegrund. På det viset är Muslimska Brödraskapets aktivister en långsiktig utmaning vad gäller landets sociala sammanhållning”.

Vi yrkar på:

  1. Att islamistiska organisationer som förespråkar sharialagar och ett muslimskt parallellsamhälle blir av med sina ekonomiska bidrag från EU, stat och kommun och på sikt bör förbjudas.
  2. Att förskolor och skolor som förespråkar islamism blir av med alla statliga och kommunala bidrag, och på sikt bör förbjudas.
  3. Att Moderaterna som parti uttalar att bildandet av ett islamistiskt parallellsamhälle i Sverige inte är acceptabelt, och att i Sverige gäller endast Sveriges Rikes Lag. Sharialagar gäller inte i Sverige.
  4. Att svenska värderingar sprids i muslimska miljöer och till nyanlända flyktingar,  som t.ex att i Sverige står individen i centrum och att den enskildes frihet att välja kläder, utbildning, gifta sig av kärlek och tänka fritt inte får inskränkas. Någon s.k. ”hederskultur” gäller intei Sverige.
  5. Att ett obligatoriskt deltagande i svenskundervisning, SFI, för båda könen är en nödvändig förutsättning för att få bidrag från samhället för nyanlända, och att det måste finnas en koppling mellan närvaro och ersättning så att exempelvis 90 % närvaro krävs för full ersättning.
  6. Att nyanlända barn kvoteras in i populära skolor för att öka integrationen.
  7. Att Stockholms Förbundsstämma antar motionen som sin och för den vidare till Moderaternas partistämma.

Skärholmen den 7 mars 2017

Bengt Johansson

Elisabeth Johnson

Agneta Johansson

Marie-Louise Olofsson

Göran Kindvall

Arslan Bicen[1] Dr Magnus Norell, doc Aje Carlbom & Fil. Kand Pierre Durrani ”Muslimska brödraskapet i Sverige”. MSB DNR 2017-1287

 

Motionen avslogs av stämman.

 

Tillbaka till Mina motioner 2017

Tillbaka till Min förstasida