Motion om skapandet av en Tillsynsmyndighet för Rättsväsendet samt återinförandet av Lagen om Ämbetsmannaansvar.

Tidigare hade vi i Sverige en lag som medförde att alla tjänstemän kunde dömas för tjänstefel. Den lagen togs bort 1975 i samband med den s.k. Ämbetsansvarsreformen, som bl.a. innebar att de offentliga befattningshavarnas straffrättsliga ansvar kraftigt begränsades. Anledningen påstods vara att ”allvarliga fel inte förekommer i någon ökad utsträckning inom den offentliga förvaltningen och att straffrättsliga sanktioner inte borde användas annat än i speciella fall.”  Vad den dåvarande regeringen inte tänkte på var att det antagligen var just pga den lagens existens som antalet tjänstefel låg på en mycket låg nivå. Numera kan offentliga tjänstemän dömas för tjänstefel bara om de vid myndighetsutövning grovt åsidosätter, av oaktsamhet eller uppsåt, det som gäller för uppgiften. Detta innebär att det numera är mycket få personer som blir dömda för tjänstefel, och detta trots att fel och försummelser från tjänstemän har ökat kraftigt och nu är fler än någonsin. Enligt JO:s statistik var antalet klagomål på tjänstemän år 2000: 4 579 st. År 2015 var det uppe i 7 143 och antalet ökar stadigt. Samtidigt är sannolikheten att någon tjänsteman får stå till svars ungefär 1%, dvs lika sannolikt som att en cykelstöld klaras upp. Men i fallet med cykelstölder vet man oftast inte vem som är tjuven, men när det gäller tjänstemän som missköter sig vet man alltid exakt vem det är.

Sveriges Riksdag har inrättat ett antal myndigheter som har till uppgift att vaka över andra myndigheter och offentliga verksamheter som missköter sig. Tjänstemännen skall dels följa lagen, men också uppfylla etiska krav. Detta gäller framför allt sjukvården, äldreomsorgen, skolan, arbetsförmedlingen m.fl.

Men en stor brist är att de rättsvårdande myndigheterna själva – polisen, åklagarna och rättsmedicinalverket – helt undgår denna tillsyn.  Om någon klagar på t.ex. polisens arbete så utreder den sig själv via "Avdelningen för särskilda utredningar" inom polisen. Utredningar om missförhållanden begångna av åklagare tar chefen - Riksåklagaren - hand om. Rättsmedicinalverket har ingen tillsynsmyndighet alls trots att två statliga utredningar har föreslagit detta!

Det som utmärker dessa internutredningar är att de mycket sällan hittar några fel hos sig själva. Och skulle de hitta några fel bedöms de alltid som ”ringa” och därmed kan ingen tjänsteman ställas till ansvar. Längst går Rättsmedicinalverket som aldrig erkänner fel, inte ens när verkets medicinska utlåtande underkänns av domstol, som skedde i det s.k. barnläkarmålet.

 Men då tycker någon att vi har ju JO och JK? Då skall vi komma ihåg att JO, 4 personer som tillsätts av Riksdagen har fått sin ursprungliga åtalsrätt bortdefinierad till att numera bara vara någon eller några som tycker någonting. Den som blir kritiserad av JO har ingen skyldighet att rätta sig efter kritiken. Kritiken har ingen rättsverkan!

Så var det inte från början. Från början var JO en ren åklagarfunktion, vars granskning antingen lämnades utan åtgärd eller ledde till åtal. Sedermera uppstod en praxis som innebar att JO kunde underlåta att åtala i lindriga fall och i stället nöja sig med en erinran. Det är det sistnämnda som sedan efter Ämbetsansvarsreformen 1975 lett fram till JO:s nuvarande enda funktion – att kunna komma med en erinran som ingen har skyldighet att efterfölja. Detta som följd av att ämbetsmannaansvaret i princip har försvunnit och att det därför i praktiken inte varit möjligt att åtala.

JK, som utses av regeringen, kan däremot ingripa med både straffrättsliga och disciplinära åtgärder mot fel som tjänstemän begått (domstolarna undantagna). Men för att en handling skall kallas tjänstefel måste den vara straffbar enligt Brottsbalken. Några sådana fall har JK inte påträffat under de senaste 17 åren. Om det blir kritik blir det ”ringa” tjänstefel, dvs inte straffbart.

Att anmäla fel som Rättsmedicinalverket gör lönar sig inte. JK och JO har ingen egen medicinsk kompetens och avstår från den ”extraordinära” tillsyn av rättsmedicinalverket som de har skyldighet till. Den möjlighet som finns att anlita extern expertis har märkligt nog förkastats.

 Ingenting skadar förtroendet så mycket som att ämbetsmän undgår ansvar för sina handlingar när det strider mot lagen eller mot de etiska normer staten har åtagit sig att sköta!

 För att förtroendet för Sverige som rättsstat skall återupprättas yrkar jag/vi:

  • Att en särskild Tillsynsmyndighet för Rättsväsendet inrättas för efterforskning av ärenden gällande Polisen, Åklagarmyndigheten och Rättsmedicinalverket med såväl medicinsk som juridisk kompetens med makt att dra försumliga tjänstemän inför rätta för tjänstefel
  • Att Ämbetsmannaansvaret åter införs i Sveriges lag med möjlighet till åtal för alla tjänstemän för tjänstefel.
  • Att JO återfår sin gamla befogenhet att kunna driva ärenden till åtal, enligt den rätt som de har enligt RB 7kap 12§.
  • Att Stockholmsmoderaterna antar denna motion som sin och sänder den vidare till Moderaternas partistämma.

Skärholmen den 31 januari 2017

Bengt Johansson

Referenser:

”Tjänstefel måste kunna ge böter eller fängelse”. DN Debatt 28 januari 2017, Erik J Olsson och Magnus Zetterholm.

”Hur rättsäker är den svenska rättstaten? Debattartikel i Sjukhusläkaren 7/2014. 

Kjell-Olof Feldt.

Förbundsstyrelsen höll egentligen med om alltihopa men biföll ändå inte. De nämnde att när utredningen Polisorganisationskommittéen överlämnade sitt betänkande ingick ett förslag om att tillskapa en tillsynsmyndighet för Polisen och Kriminalvården. Förbundsstyrelsen "tror" att det finns goda chanser att det blir verklighet så småningom eftersom alla partier ställde sig bakom detta. Hittills har det inte synts några tecken på detta.

Förbundsstyrelsen menade också att det var "angeläget att utreda frågan om hur ett stärkt ämbetsmannaansvar kan genomföras" utan att kunna förklara av vem? och när då?

Motionen "ansågs besvarad" = avslag. Min tid på stämman räckte inte till för att försvara denna motion.

 

Tillbaka till Mina Motioner 2017

Tillbaka till Min förstasida