Motion om förnyandet av rättsväsendet. (T16)

Hela det svenska rättsväsendet är på väg att spåra ur fullständigt. I Malmö har den senaste tiden inträffat 16 mord, och polisen hinner inte utreda innan spåren kallnat. Polisen i Malmö har själva sagt att de tappat kontrollen över situationen. Det finns enligt Polisen ett 50-tal områden i Sverige som lyder under sina egna lagar och där polisen inte har tillträde utan att mötas med stenkastning, uppskurna bildäck mm.

Varannan väljare anser att utvecklingen går åt fel håll enligt DN/Ipsos mätning publicerad den 6 februari 2017. Mindre än var femte väljare anser att utvecklingen går åt rätt håll enligt samma undersökning.  Samtidigt har intresset för lag och ordning blivit större än på länge. 11% av väljarna anser att Lag och Ordning är den viktigaste samhällsfrågan i dag, vilket gör det till den fjärde viktigaste frågan för väljarna efter Invandring/integration, Skolor och utbildning samt Sjukvård. Detta är unikt. Normalt brukar intresset för lag och ordning vara närmast omätbart. Samma dag, 6/2 exploderar en bomb under en bil som tillhör en polischef som sysslat med insatser mot den organiserade brottsligheten i Uppsala. Demokratin och rättsväsendet är under attack!

Föreningsfriheten har gjort det svårt att förbjuda kriminella gäng att etablera sig i Sverige. Gängbildning har undan för undan skapat en organiserad brottslighet i Sverige som vi kunnat vara förutan.

Vi har också genom flyktingvågen börjat få in militanta islamister och IS-sympatisörer i landet. Ja de är redan här.  Muslimska brödraskapet är en organisation som redan terroriststämplats av Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Den har enligt uppgift underavdelningar i Sverige. Målet är att upprätta ett världsherravälde under muslimsk kalifatdiktatur och sharialagar. Det finns redan flera områden i Sverige där islamister upprättat parallella islamistiska kulturer med målsättningen att sharialagar skall gälla.

Brotten går ner i åldrarna. Straffrabatten för ungdomar mellan 18 och 21 år bör tas bort, eftersom alla är myndiga vid 18 års ålder.

Vittnesskyddet måste stärkas, bl.a. genom att kraftigt höja straffet för vittneshot och hot mot polis och åklagare. Vittnen måste få ökad möjlighet att vittna anonymt. Stenkastning mot polis och ambulans i samband med utryckning skall jämställas med mordförsök och påföljden skall vara därefter. Likaså bomber under polisbilar. Det är också helt felaktigt att vi har en tradition med mycket låga ersättningar för skadestånd. Poliser får oftast inget skadestånd alls. Nyligen drabbades poliser av stenkastande ungdomar i Tensta. När några träffade poliser begärde skadestånd så fick de inget eftersom rätten tyckte att poliserna fick ”räkna” med skador när de ingrep mot stenkastande ungdomar. Detta är en förkastlig ståndpunkt som utformats av Brottsoffermyndigheten tillsammans med Högsta domstolen. Poliser får som regel ingen ersättning alls. Andra får sällan mer än 5 000 kr. Det är mycket lågt internationellt sett, och bör höjas.

 Polisens dåliga organisation är ett annat stort problem, som antagligen inte kan lösas utan en ny polisledning och en ny organisationskultur. Samt en ny och bättre polisutbildning. (se separat motion). Det behövs antagligen minst 10 000 poliser till för att återskapa lag och ordning i Sverige, samt att de poliser som sysslar med administration kommer igång med vanligt polisarbete.

 IT-brottslighet, stöld av identiteter, ekonomisk nätbrottslighet utreds nästan inte alls för att polisen saknar såväl personal som kompetens. Detta måste åtgärdas.

I rätten råder en praxis från Högsta Domstolen och nedåt att man vid utdömande av straff normalt skall hålla sig till den nedre straffskalan. Detta är en praxis som knappast kan ha varit lagstiftarens ursprungliga tanke. Givetvis måste straffskalorna utnyttjas fullt ut. Det utdöms för korta fängelsestraff generellt i Sverige för närvarande, vilket gör att fängelserna står med många tomma platser. Samtidigt som kriminaliteten ute i samhället är värre än på många år.

I rätten råder också en praxis att man inte får ställa frågor till åklagaren eller till den tilltalade. Rättens uppgift är nämligen inte att ta reda på vad som hänt och vem som är skyldig. Rättens uppgift är - enligt gällande praxis - enbart att se om åklagarens bevisning räcker för en fällande dom. Eftersom polisutredningarna är undermåliga och även åklagarens agerande ibland lämnar stora luckor blir det inte lätt för rätten att fatta något bra beslut. Rätten, och då även nämndemännen borde få rätt att genom frågor till åklagaren eller till den tilltalade skapa klarhet om det råder oklarhet i någon viss fråga av betydelse för domen.

Fängelser: I fängelset får de intagna skicka och ta emot post till egen advokat, myndigheter och internationellt godkända organisationer utan granskning. Men övrig post får bara granskas ”om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerhet”. (Fängelselagen 7 kap, §7).  Det betyder att interners post oftast inte granskas alls. Detta är en allvarlig lucka, som innebär att interner kan få vapen inskickade med post utan att de granskas. Nyligen fick t.ex. en intern en kniv som gåva från ett postorderföretag i samband med ett paket han hade beställt. Internen valde i detta fall att självmant lämna kniven till anstaltsledningen.  Den lagen måste ändras så att all inkommande post, utom från ovan nämnda instanser, alltid kontrolleras av fängelsepersonalen.

 Även Fängelselagen 7 kap, §4 om elektronisk kommunikation måste skärpas betydligt. Som det nu är sköter många organiserade brottslingar sin verksamhet inne i fängelset som vanligt med mobiltelefon. Mobiltelefoner bör förbjudas i alla fängelser! All kommunikation skall ske via avlyssnad fast telefon. Endast samtal med egen advokat avlyssnas ej.

 Mycket få brottslingar erkänner sig skyldiga. Det kallas att ”gola” och är helt förkastligt i den brottsliga världen. Att gola betyder tjalla, men erkänner man sig skyldig golar man på sig själv vilket fördöms och bestraffas det också av den kriminella miljön. Man tjallar heller inte på någon kompis. Man vågar heller inte vittna av rädsla för att råka illa ut. Därtill uppmuntrar vissa advokater klienterna att inte erkänna någonting som inte går att bevisa, och att helst inte komma ihåg någonting. Detta är ingenting som underlättar för rättsväsendet.

 

Det skall löna sig att erkänna sitt brott! Den som erkänner sitt brott och vill lämna sin kriminella miljö skall få komma till en trevligare anstalt där andra som också erkänt sina brott skall få vistas. Möjlighet där att ägna sig åt musik, läsning, kultur, slöjd mm skall finnas och uppmuntras. Många kriminella har stora läs och skrivsvårigheter. Läsundervisning kan ibland vara ett genombrott till en icke-kriminell tillvaro utanför fängelset, vilket ju är det som egentligen avses.

 

Ett annat stort problem är Riksdagens handlingsförlamning. Till skillnad från många andra länder kan Sveriges Riksdag inte stifta egna lagar! Lagstiftningsverktygen ligger helt i Regeringens händer. Riksdagen saknar kapacitet och kompetens att skriva lag. Den finns i regeringskansliet. Även om Riksdagen skulle kräva att en lag skall stiftas, och även om Riksdagen är helt enig, så är det ändå upp till Regeringen om den vill stifta den lagen eller inte. Har inte regeringen lust så blir det ingen lag.  Riksdagens enda funktion är att bifalla lagförslag som kommer från Regeringen. Detta är en stor brist.  Det händer mycket i vår omvärld, och det går fortare och fortare. Ibland upptäcker man luckor i lagen, som t.ex. att handgranater inte är klassade som vapen utan som krigsmaterial . Hade det varit i t.ex. Norge hade Stortinget stiftat en lag samma dag som missförhållandet hade upptäckts, med rättslig verkan redan dagen efter. I Sverige skall regeringen förbereda frågan enligt grundlagens beredningskrav och skicka på remiss..  Vad remissinstanserna tycker har däremot ingen större betydelse. Inte ens lagrådets utlåtande har någon betydelse. Lagrådet behöver inte ens tillfrågas om regeringen inte så önskar, och dess synpunkter behöver inte beaktas. Tidigast efter 6 månader kan lagen träda i kraft. Detta anses vara ”snabbt” med svenska mått mätt. Det tycker inte jag.

Jag / vi yrkar på följande förändringar när det gäller Domstolsväsendet, Kriminalvården och Riksdagens arbete. (Förändringar när det gäller polisväsendet, se separat motion.)

Förändringar när det gäller Domstolsväsendet. Jag/vi yrkar:

 

 1. Att straffskalan måste skärpas. Mord skall alltid ge livstids fängelse!
 2. Att minimistraffet för grovt vapenbrott måste höjas till två års fängelse (så att misstänkta kan få sitta kvar i häktet till rättegång)
 3. Att Brottsbalken 29 kap 2§6p vässas så att man kan straffa dem hårdare som ingår i organiserad brottslighet. Beväpnar man sig för att skjuta ihjäl rivaler i samhällets utkant måste det kosta mer än annars.
 4. Att det inrättas ett förbud mot islamistiska organisationer som försöker skapa parallella muslimska samhällen inom Sverige med sharialagar och förtryck av och osynliggörande av kvinnor. I Sverige gäller endast svensk lag, och den gäller i hela landet.
 5. Att barnäktenskap ingångna utomlands alltid automatiskt ogiltigförklaras om paret beviljas uppehållstillstånd i Sverige.
 6. Att förbudet i Brottsbalken mot att döma till livstid för personer mellan 18 och 21 år måste tas bort. Många i den åldersgruppen gör sig i dag skyldiga till mord, och då duger det inte att bara ge dem 6 års fängelse. Brottsbalken 29 kap 7§ skall tas bort.
 7. Att hot mot vittnen och åklagare skall beivras hårdare och jämställas med grov misshandel. Stenkastning mot polis, ambulanspersonal mm skall jämställas som mordförsök och dömas därefter. Bomb under polisbil likaså.
 8. Att vittnen skall kunna vittna anonymt.
 9. Att principen att sällan ge brottsoffer ersättning för skadestånd måste ändras. I större utsträckning skall skadestånd utmätas. Principen att inte poliser skall få skadestånd måste ändras. Skadeståndens storlek måste höjas väsentligt.

10. Att principen att alltid döma i den lägre straffskalan skall ses över. Hela skalan bör utnyttjas i större utsträckning.

11. Att rätten och då även nämndemännen skall kunna ställa frågor till åklagaren eller till den tilltalade alt. dennes advokat eller till vittnen för att belysa oklarheter under domstolsförhandlingen.

 

Förändringar när det gäller Kriminalvården. Jag /vi yrkar:

 

 1. Att mobiltelefonförbud för interner införs i fängelser. Det skall inte gå an att organiserade brottslingar fortsätter med sin kriminella verksamhet i Fängelset.
 2. Att obligatorisk kontroll införs av alla försändelser som en intern mottar i fängelset. Undantag brev från egen advokat, eller från annan myndighet eller internationellt erkänd organisation.
 3. Att det skall löna sig att erkänna sitt brott och att vilja lämna sin kriminella miljö. Ett särskilt milt fängelse bör inrättas avsett ENBART för kriminella som erkänner sina brott och vill lämna sin kriminella miljö.

Jag/vi förslår följande förändringar när det gäller Riksdagen:

 1. Att Riksdagen tillförs erforderlig kompetens för att kunna stifta egna lagar
 2. Att dessa lagar skall kunna snabbehandlas och träda i kraft med mycket kort varsel
 3. Att Moderaterna i Stockholms stad antar den här motionen som sin till Moderaternas partistämma.

Skärholmen den 7 februari 2017

Bengt Johansson

Stämman biföll attsats 1,5 och 9 när det gäller domstolsväsendet, att-sats 2 när det gäller kriminalvården. I övrigt ansågs motionen besvarad = avslag.

Tillbaka till Mina motioner 2017

Tillbaka till Min förstasida