Argument för avskaffad bolagsskatt

Ett företag är ett sätt att administrera våra ansträngningar att producera varor och tjänster för vår överlevnad. Kostnaderna för detta måste täckas av inkomsterna. Då uppstår vinst. Ett värde har skapats och vi har blivit rikare. Om inkomsterna blir mindre än kostnaderna har vi fördärvat befintliga resurser och blivit fattigare. 

Alla har således intresse av att vinst uppkommer. Den vinsten utgör basen för kommande aktiviteter och är oåtkomlig för privat förbrukning. Varför skall den beskattas så länge den finns i företaget? Det är helt obegripligt. Först när den betalas ut som lön till anställda eller delas ut till aktieägarna finns det anledning att beskatta den, något som också sker i de flesta länder. Men beskattar man bolagets vinster minskar den skattebas som löner och utdelningar utgör. Bolagsskatten är endast en förtida beskattning av inkomster som förr eller senare ändå skulle beskattas. Att avskaffa bolagsskatten innebär således inte att det totala skatteuttaget minskar. 

Bolagsskatten är för närvarande 22%, och utgör ca 5% av det totala skatteintäkterna och kan inte bli större eftersom basen utgörs av nettoinvesteringarna i det privat näringslivet. Bolagsskatten är en obetydlig skatt som är extremt komplicerad att administrera och den inbjuder till framgångsrik internationell skatteplanering och sysselsätter därför arméer av skattekonsulter och akademiker. Internationella företag har genom skatteplaneringsmöjligheterna ett övertag mot nationellt eller lokalt verksamma företag. Bolagsskatten bidrar därmed till en konkurrenssnedvidringar.

Källa: Niclas Virin, tidigare skattedirektör i Riksskatteverket, tidigare bankdirektör i Handelsbanken och f.d. ledamot av Skatterättsnämnden. Citerat från hans Debattartikel i Dagens Industri den 11 november 2017, s. 4.

 Tillbaka till Min förstasida