Motion om Myndighet för utredning av misstänkt forskningsfusk.

I andra länder, som tex. Norge, är det straffbart att fuska med forskning, och den som gör så kan dömas till fängelse. Så är det inte i Sverige. Här kan man fuska till dess man blir avslöjad, men något annat straff än att man ”får skämmas” finns inte i Sverige.

Vi har heller ingen oberoende organisation som vem som helst kan vända sig till och  som utreder forskningsfusk i Sverige. Detta är mycket beklagligt. Ingen vet hur länge skandalen på Karolinska med Machiarinis luftstrupar kunde ha fått fortsätta om inte SVT:s dokumentär råkat avslöja att ”Kejsaren var naken”.

Inom läkarkåren har problemet uppmärksammats. Redan för flera år sedan riktades i tidningen ”Sjukhusläkaren” stark kritik mot att vi har ett totalt rättsosäkert system i Sverige när det gäller forskningsfusk, eftersom forskarsamhället själv tar hand om både utredningar och sanktioner när det gäller forskningsfusk.  Men detta föranledde ingen som helst reaktion från forskarsamhället. Dåvarande utbildningsminister, Lars Leijonborg, litade blint på att rektorerna skötte sitt jobb.

Det finns visserligen sedan 2010 en ”Expertgrupp för oredlighet i forskning” vid Centrala etiksprövningsnämnden. Men dit kan endast rektorn för ett universitet eller högskola vända sig, och expertgruppens slutsatser är ändå bara rådgivande. Rektorn kan välja i att strunta i resultatet eller starta en ny utredning om han eller hon så vill. Expertgruppen har heller inte rätt att på egen hand utreda misstankar eller beslagta bevismaterial. Rektorn har inget större incitament att avslöja forskningsfusk eftersom detta leder till försämrad prestige för institutionen och minskade ekonomiska anslag. Om en rektor ändå anser att någon gjort sig skyldig till fusk har den enskilde ingen instans att överklaga till vilket är rättsosäkert åt andra hållet.

 Jag/vi yrkar på att Moderaterna verkar för:

 • Att en oberoende myndighet för utredning och beivrande av Forskningsfusk inrättas i Sverige
 • Att myndigheten tillförs juridisk kompetens, polisiär kompetens och åklagarkompetens förutom medicinsk och annan kompetens
 • Att myndigheten tar emot anmälningar från vem som helst.
 • Att anmälarna får full anonymitet och meddelarskydd.
 • Att inte bara forskning som bedrivs på universitet och högskolor omfattas, utan att även forskning inom industrin, offentliga institut och i privata organisationer innefattas i myndighetens verksamhetsområde.
 • Att experterna i myndigheten i lag skyddas och ej kan stämmas av t.ex industri eller av enskild person som känner sig utpekad.
 • Att myndigheten får rätt att på eget initiativ utreda misstankar om forskningsfusk och får rätt att beslagta bevismaterial
 • Att foskningsfusk skall vara olagligt, och kunna ge upp till 4 års fängelse
 • Att den som i domstol fälls för forskningsfusk skall ha möjlighet att överklaga domen till högre instans

Skärholmen den 2 mars 2016

Bengt Johansson 

Ang: Motion T17 Myndighet för utredning av misstänkt forskningsfusk.

Sedan denna min motion blivit antagen av Skärholmens moderatförening och skickats in till Förbundsstämman har följande hänt: Utredningen SOU 1017:10 om skapande av en oredlighetsnämnd mot forskningfusk har presenterats och är nu ute på remiss. Förväntas bli en proposition så småningom som också skall ut på remiss.

Brister:

 1. Man redogör visserligen för andra länders upplägg, men man tillvaratar inte de bra sakerna från t.ex. Norges och Tysklands lagstiftning utan detta redovisas bara pliktskyldigast.
 2. Man har avsiktligt valt en mycket snäv definition av forskningsfusk. Endast ”Fabricering, förfalskning och plagiering”. Tveksamt om Macchiarinis forskningsfusk skulle fångas in i detta.
 3. Nämnden blir visserligen oberoende men inte beivrande vilket är en stor brist. Man överlåter åt vederbörande institution att ta den fuskande forskaren i örat.
 4. Stor brist att man inte betraktar forskningsfusk som olagligt med fängelse i straffskalan.
 5. Vi har visserligen en visselblåsarlag från den 1 januari, men den skyddar bara mot anmälningar som har fängelse i straffskalan, vilket är en stor brist. Som det nu föreslås kommer inte visselblåsarlagen att skydda visselblåsare alls.
 6. Brist att inte inkludera forskning inom industrin
 7. Brist att inte ledamöterna är juridiskt skyddade mot skadeståndsanspråk.

Sammanfattning:

 

Utredningen och lagförslaget om en Oredlighetsnämnd är i grunden bra, men behöver kompletteras. Jag yrkar på att Moderaterna redan i samband med remissbehandling av ovanstående proposition och senast vid utskottsbehandlingen av motionen yrkar på följande tillägg och ändringar:

Att:

 1. Definitionen forskningsfusk ändras till att omfatta: Fabricering, förfalskning och plagiering och andra allvarliga brott mot erkända forskningsetiska normer som är begådda avsiktligt eller gravt oaktsamt i planläggning, genomförande eller rapportering av forskningsresultat
 2. Att forskningsfusk förklaras vara olagligt med fängelse i straffskalan
 3. Att Oredlighetsnämnden tillförs kompetens att själva beivra forskningsfusk i offentligt domstol
 4. Att anonyma anmälningar omfattas av Visselblåsarskydd, och att det skall vara förbjudet för en arbetsgivare att låta en visselblåsares karriär skadas om anonymiteten inte kan upprätthållas.
 5. Att även forskning inom den privata industrin bör inkluderas i Oredlighetsnämndens verksamhet.
 6. Att Oredlighetsnämndens ledamöter skall vara juridiskt skyddade från skadeståndsanspråk. 

Skärholmen den 5 april 2017

Bengt Johansson

Jag hade på stämman summa 2 minuter att försvara denna och tre andra motioner. Tiden räckte inte till för att stämman skulle förstå vad jag pratade om. Det blev "anses besvarad" = avslag.

Tillbaka till Motioner 2017

Tillbaka till Min förstasida