Visioner för en förnyad Moderat politik

Människan får aldrig sluta drömma!

-text på en parkbänk i Skärholmen

(Sidan uppdaterad senast 2021-08-15)

Bengt Johansson, överläkare

Jag kandiderar till Riksdagen för Moderaterna

Några av mina politiska käpphästar:

Grundlagen, Regeringsformen RF:

Genom Torekovskompromissen 1974 politiserades talmannens roll samtigit som statschefen (kungen) avsattes som regeringsbildare. Detta var mycket olyckligt. Det klagas ibland från socialdemokratiskt håll över att talmansrollen blivit politiserad- ja men det borde de ha insett redan från början. Det var ju främst socialdemokraterna som ville ha den här ordningen!

Förslag: Ändra grundlagen och låt statschefen vara regeringsbildare precis som i våra jämförbara grannländer i Skandinavien och i Eruropa.

Den gemensamma valdagen gör att lokala frågor kommer helt bort i valet, samtidigt som väljarna bara vart 4:e år har något att säga till om. Det är för sällan.

Förslag: Separera valdagarna, så att det vart annat år är kommun- och landstingsval och vart annat år riksdagsval, precis som i våra grannländer.

Enligt grundlagen är ministerstyre förbjudet i Sverige till skillnad från i alla andra länder. Denna princip är numera helt otidsenlig och mest till nackdel. Det innebär att regeringen inte kan handla snabbt när så behövs. När t.ex. en kvinna från Saudarabien eller Litauen ber om internationell hjälp för att slippa bli hemskickad till hemlandet och straffas för något obetydligt eller hedersrelaterat så kan Kanada, Australien, NyaZeeland, Polen m fl länder snabbt erbjuda visum av humanitära skäl. Det går inte i Sverige. Ingen svensk minister kan erbjuda detta, inte ens statsministern. De måste hänvisa till Migrationsverket med sedvanliga årslånga väntetider.

Förslag: Avskaffa förbudet mot ministerstyre! Låt ministrarna känna att de har en politisk makt, som i vanlig ordning granskas av oppositionen och av väljarna i slutändan.

RF 24§ 2 stycket: "Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp av etninskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande."

Förslag: Ändra till: "Föreningsfriheten får begränsas när det gäller sammanslutningar av kriminell natur, militär natur, eller innebär förföljelse av folkgrupp av etniskt ursprung, hudfärg eller liknande förhållande."

På så sätt kan Bandidos, Hells Angels m fl. kriminella motorcykelgäng avskaffas, och andra gängkriminella sammanslutningar som t.ex. Dödspatrullen upplösas. Men redan nu kan alla organisationer som har tillgång till vapen upplösas eftersom man kan se dem som militära organisationer. 

 

Trygghet

För att få en tryggare utomhusmiljö krävs mycket fler övervakningskameror. Kina har en miljard övervakningskameror för en befolkning på 1,3 miljarder. Kanske lite överdrivet, men det viktiga är att den allmänna utomhusmiljön blir övervakad för vår egen trygghets skull. I t.ex. Salisbury i England kan en kvinna som känner sig ensam när hon skall gå hem från tunnelbanan ringa ett speciellt nummer och få hela sin hemväg övervakad tills hon tryggt är hemma. Det sitter dessutom en polisbil i beredskap beredd att rycka ut om hon verkar ha hamnat i fara. Detta är något som vi borde ha även i Sverige, och som jag skulle vilja arbeta för om jag blir invald i Riksdagen.

Skolan

 • Lärarnas yrkesstolthet måste återupprättas och utbildningsskvaliteten höjas
 • Rektorerna måste aktivt stödja och vara lojala med lärarna.
 • Det skall alltid vara tyst på lektionerna. Mobilförbud under lektionerna.
 • Lärarna måste få maktmedel att sätta gränser för utagerande elever: kvarsittning, anmärkning etc.
 • Skoluniform bör införas för att utjämna socioekonomiska skillnader mellan olika elever.  Detta underlättar också för att urskilja vilka ungdomar som hör till skolan, och vilka som inte hör dit.
 • Föräldrar får inte lägga sig i undervisningen
 • Svordomar, skrikande av könsord, sexuella trakasserier och mobbning får aldrig förekomma inom skolan på lektioner, raster eller på skolresor.  Detta är skolans ansvar, och det är också skolans ansvar att polisanmäla våldtäkter, misshandel och sexuella trakasserier som kommer till skolans kännedom.
 • Skolan måste också anmäla all form av antisemitism som kommer till deras kännedom.
 • Anmälan om misssförhållanden skall också alltid anmälas till Barn-och elevombudet.
 • Om skolan inte agerar så måste Skolinspektionen stänga skolan tills missförhållandena är avhjälpta. 
 • Hot och våld mot lärarna är helt oacceptabelt och bör normalt medföra att eleven avskiljs från skolan. 
 • Skolpengen får aldrig vara ett argument för att inte avskilja olämpliga elever från en viss klass eller från en viss skola.
 • Återinför betyg i uppförande och ordning.
 • Betyg bör införas redan i årskurs 1.
 • Återinför laglydnadsundervisning: En polis får en lektionstimme i lågstadiet, mellanstadiet respektive högstadiet
 • På sikt bör staten på nytt få huvudansvar för skolan som det varit tidigare och fortfarande är i t.ex. Finland. Dock att privata skolor får finnas kvar som ett komplement.

Ekonomi:

 • Ungdomar måste få chansen att spara till en egen bostad, antingen genom Trippelsparlån som fanns i min ungdom, eller genom ett skattesubventionerat bosparande för unga, som finns i Norge
 • Skatterna får aldrig överskrida 50%. Det måste alltid i alla lägen löna sig att arbeta!
 • Gör som Australien: I Australien betalar man 10% moms (mat undantagen), 20% i skatt och 15% i sociala avgifter, varav 9% går till den anställdes egen pensionsfond. Ambulans kommer direkt när man behöver den. Är man akut sjuk går man till sin vårdcentral och får vänta max en timme. Detta är något vi bör sträva efter.
 • Gör som i Kina: I Kina sparas halva BNP. I Sverige slösar den nuvarande regeringen bort allt överskott utan tanke på kommande tider eller våra pensioner.
 • Avskaffa den allmänna löneskatten. Den ger mer skada än nytta. Den är en straffskatt på arbete, som drabbar den som vill anställa och ökar därigenom arbetslösheten när det borde vara tvärt om.
 • Avskaffa bolagsskatten, den ger mer skada än nytta. Eller sänk den åtminstone till genomsnittlig EU-nivå på 15% så att vi slipper företagsutflynningar baserade på lågskatteprincipen. Se Bolagsskatt 

Kunskapsföraktet i Sverige

Byggbranschen i Sverige präglas av en svag kvalitetsstyrning och bristfällig produktivitetsutvedkling. De arkitekter och konsulter som definerat ett projekt väljs under projektets gång bort och ersätts av billigare konsulter eftersom de ursprungliga märkligt nog anses vara "belastade" med att ha varit med från början! Talet om kvalitetssäkring i byggprojekt klingar tomt när de som medverkat tidigt i processen systematiskt väljs bort, samt att alla komponenter köps till lägsta möjliga pris, men kanske inte är de lämpligste för ändamålet. Systemet med egenkontroll - att ingen gör något fel - bör ersättas med ett system som uppmuntrar till att man gemensamt gör rätt - tillför mervärde!

I sjukvården råder lika absurt tänkande. De som kan sjukvården bäst - läkarna  och sjuksköterskorna - får sällan vara med när beslut skall tas. De anses vara belastade med kunskap om hur sjukvården fungerar, och anses därför "jäviga". Kunskapsförakt kallas detta. Nya Karolinska är ett exempel på detta. Nya Chopin-byggnaden i Huddinge är en skrivbordsproukt från tjänstemännen på Hantverkargatan. Läkarna och sjuksköterskorna som skall arbeta där har inte fått påverka byggnadens utseende och storleken på lokalerna. Inte ens Karolinska sjukhuset har fått något inflytandet, Byggnaden är en ren Landstingsprodukt utan någon kontakt med verkligheten.

Rättsväsendet:

Ett stort problem är att Ämbetsmannaansvaret avskaffades 1975. Nu kan ämbetsmän och politiska tjänstemän göra hårresande fel och komma undan med det. Många tjänstemän är lurade och möjligen mutade när det gäller kommunala upphandlingar av vägsalt mm. som Uppdrag granskning har visat.

Rättsmedicinalverket har ingen kontrollmyndighet alls, och erkänner aldrig några fel. Polisen utredes sig sjäv, och hittar aldrig några allvarliga fel. Åklagarmyndigheten utreder sig själv och hitta aldrig några allvarliga fel. JK har inte hittat några allvarliga fel på de senaste 18 åren, och JO är numera bara en person som tycker något. JO:s utslag har ingen rättsverkan. Karolinska institutet agerar både åklagare och domare när det gäller forskningsfusk, och deras beslut kan inte överklagas trots att det strider mot Europakonvensionen för mänskliga rättigheter.

I min motion om inrättandet av en Tillsynsmyndighet för Rättsväsendet och återinförande av Ämbetsmannaansvaret föreslår jag bl.a.: 

 • Att en särskild Tillsynsmyndighet för Rättsväsendet inrättas för efterforskning av ärenden gällande Polisen, Åklagarmyndigheten och Rättsmedicinalverket med såväl medicinsk som juridisk kompetens med makt att dra försumliga tjänstemän inför rätta för tjänstefel
 • Att Ämbetsmannaansvaret åter införs i Sveriges lag med möjlighet till åtal för alla tjänstemän för tjänstefel.
 • Att JO återfår sin gamla befogenhet att kunna driva ärenden till åtal, enligt den rätt som de har enligt RB 7kap 12§.
 • Riksdagen uppmanade regeringen sommaren 2018 att återinföra Ämbetsmannaansvaret, men ingenting har hänt. 

Reformera Kriminalvården så att den gör skäl för namnet och inte bara innebär Kriminalförvaring. Gör som i Kanada där Kriminalvården är psykologernas största arbetsgivare med minst antal återfallsförbrytare i västvärlden.

 • Öka kraftigt antalet anställda psykologer i våra fängelser
 • Skapa lättare och trivsamma fängelser men endast för de som ERKÄNT OCH ÅNGRAT sin kriminella gärning.

Vi behöver en förändrad och förbättrad polisorganisation. I Storbrittannien klaras 75 % av alla mord upp. I Sverige högst 25% och tendensen är i sjunkande. Polisen har mycket att lära av Storbrittannien.

Dömda brottslingar håller sig undan polisen samtidigt som de erhåller 100 000-tals kronor i bidrag från Försäkringskassan mm. eftersom polisens system för efterlysta personer NEPU inte får automatiska uppdateringar från Försäkringskassan och Skatteverket.

 • Låt NEPU få automatiska uppdateringar från Försäkringskassan, Skatteverket m.fl myndigheter.
 • Differentiera polislönerna så att de duktigaste poliserna får mer i lön. Kriminalpoliser som utreder mord skall självklart ha högre lön t.ex. 
 • Det skall inte vara så att civilanställda på polisen får mer i lön än riktiga poliser
 • Poliser som efter avbrott önskar komma tillbaka skall självklart välkomnas tillbaka. Så är det inte idag.
 • Nolltolerans mot all form av kriminalitet i samhället leder till ett tryggare samhälle på sikt.
 • Alla nya bilar bör ha alkolås som standard. Men den skall vara frivillig och urkopplingsbar - dock inte för den som dömts för rattfylleri.
 • Det måste få gå att vittna anonymt, se Anonyma vittnen
 • Straffskalorna måste ändras:
  • mord skall alltid ge livstids fängelse. Massmord dubbel eller tredubbel livstid, eller livstid men utan möjlighet till tidsbegränsning.
  • medlemssskap i ett kriminellt gäng skall ge dubblerat straff
  • straffrabatten för ungdomar mellan 18-21 måste tas bort
  • gripna personer på stan som utan tillstånd bär skottsäker väst och skarpladdat vapen skall häktas för förberedelse till mord.
  • hot mot vittnen, åklagare, poliser, blåljuspersonal och andra myndighetspersoner måste bestraffas hårdare
  • Våldsbrott mot poliser, blåljuspersonal och deras anhöriga måste ge fängelse oavsett ålder på gärningsmannen
  • Ersättningsbelopp för brottsoffer är alldeles för låga och behöver höjas.
  • Om en person mördas är principen att anhöriga får 50 000 kr i skadestånd. Detta är skamligt lågt. Är inte en människas liv värt mer än så? Det beloppet behöver höjas till 100 000kr i ett första steg - ett mer rimligt belopp.
  • Principen att myndighetspersoner som poliser och andra "får tåla en del våld" måste ändras, och ordentliga skadestånd utmätas.
  • Principen om straffrabatt när någon begått flera brott måste bort.
  • Svensk Rättspraxis, som innebär att Sveriges domstolar alltid dömer i den nedre halvan av straffskalorna måste bort. Bättre med en normalfördelningskurva.
  • Hedersbrott skall alltid vara en försvårande omständighet liksom Hatbrott
  • Starkare straff för alla sexualbrott
  • Utländska medborgare skall dömas till utvisning även för mindre grova brott.

Moral

 • Inför en ny lag - en Medmänsklighetslag - som innebär en skyldighet för alla att hjälpa till efter bästa förmåga om någon behöver hjälp och också en skyldighet att bistå blåljuspersonal med all den hjälp de efterfrågar. Om någon nonchalerar ett rop på hjälp, inte ingriper för att rädda någons liv eller att någon skadas eller uraktlåter att hjälpa blåsljuspersonal i sin yrkesutövning skall vederbörande kunna dömas för brott mot Medmänsklighetslagen till böter eller fängelse.
 • Barnuppfostran och läroplikt.  Föräldrarna ansvarar för att barnet uppfostras med det svenska samhällets väreringar som norm inklusive jämlikhet mellan kvinnor och män. Skolplikten bör ersättas med en läroplikt, precis som i Finland, som pliktar föräldrarna att se till att barnet lär sig läsa, skriva och räkna mm. Annars kan föräldern/föräldrarna dömas till böter eller fängelse för bristande barnuppfostran och omsorg om barnets läroplikt.

Intoleranta organisationer:

"Om vi på ett obegränsat sätt tolererar intoleranta människor - om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under och toleransen med dem." Karl Popper, tysk filosof 1945.

 • Nazistiska och Fascistiska organisationer måste noga övervakas och medlemmar häktas vid första tecken på hets mot folkgrupp eller beväpning. De bör självklart inte få några ekonomiska bidrag. 
 • Polisen måste vid demonstrationstillstånd ta hänsyn till risk för oordning och osäkerhet vid demonstrationen. Om risken för oordning är överhängande bör polisen säga nej. Om beslutet kan vara kontroversiellt bör polisen överlåta beslutet till kommunstyrelsen eller länsstyrelsen.
 • Precis som i Finland bör man förbjuda NMR och liknande odemokratiska organistationer och organisationer som sysslar med kriminell verksamhet. 
 • Radikala politiska islamister som vill skapa ett parallellsamhälle måste övervakas, och  inte få några ekonomiska bidrag från staten (SST, MUCF och Allmänna arvsfonden)
 • Religiösa friskolor med intoleranta inslag måste förbjudas.
 • Religiösa friskolor kan ifrågasättas helt och hållet eftersom all religionsundervisning enligt skollagen skall vara religionsneutral.
 • All form av antisemitism måste noga uppmärksammas och beivras som hets mot folkgrupp. 
 • SST (Nämnden för statligt stöd till trossamfund) bör avskaffas helt
 • MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor) får ej betala bidrag till religiösa organisationer. 
 • Allmänna arvsfonden får ej betala bidrag till religiösa organisationer och bör avskaffas helt. Inför i stället en utvidgad arvsrätt så att även avlägsna släktingar får ärva om det inte finns bröstarvingar.

Sjukvård:

Bristen på Vårdplatser är Sveriges allvarligaste bristsjukdom som årligen kostar minst 10-20 människors liv enligt tidskriften Sjukhusläkarens beräkningar. Nya Karolinska är både en ekonomisk och funktionell katastrof. Få vill arbeta där frivilligt och redan anställda flyr. Det saknas 15 000 kvm utrymme för att personal kan få omklädningsrum, jourrum mm. Vem vill arbeta på ett sjukhus där inga fönster går att öppna? Där man inte kan vädra ut odörer utan man måste tillkalla en speciell "odörgrupp" för att bombardera luktpartiklar med UV-ljus eller liknande? Man har över huvud taget inte brytt sig om vårdpersonalens eller läkarnas synpunkter. 

 • Slopa alla dessa externa konsulter för 100 miljoner per år och anställ i stället sjuksköterskor med bättre betalning och justa arbetstider.
 • I samband med att NKS-konceptet anställdes 700 nya chefer på NKS. Dessa producerar ingen sjukvård alls utan sysselsätter varandra. Kan minskas avsevärt utan att det påverkar sjukvården negativt. Minns Bertil Huldts ord: "Administration är ett ogräs som man måste hålla efter dagligen".
 • Att splittra kliniker till Patientflödesområden gagnar bara patienter som har en enda diagnos med en enda behandlingsmetod. För patienter med fler än en diagnos, eller där det kan behövas olika typer av behandlingar är systemet en klar nackdel. Bättre att återgå till vanliga kliniker med en klinikchef.
 • Principen OPS (Offentlig Privat Samverkan) bör inte förekomma i Sverige, och de avtal som redan finns som NKS (Nya Karolinska Sjukhuset) och Arlanda Express bör snarast omförhandlas! Det kommer att kosta, men blir ändå i slutändan billigare för skattebetalarna.
 • Stockholm som växer så det knakar behöver ett sjukhus till. Att bygga ett till nytt är för dyrt. Billigare att ha kvar och renovera Gamla Karolinska sjukhuset.
 • Det var ett misstag att slå ihop Huddinge sjukhus med Karolinska sjukhuset i Solna. Dessa enheter bör separeras och få självständiga organisationer och uppgifter.

för övrigt inom sjukvård:

 • Inför vårdval för psykiatriker och leg psykologer inom SLL
 • Inför Distriktspsyikiatriska centra i Sverige. 
 • På sikt bör all sjukvård överföras till staten, precis som Höyre genomdrev i Norge på 90-talet. Dock att privata sjukhus även i fortsättningen får finnas kvar som ett komplement.

Äldrevård: Många på ädreboenden blir med tiden undernärda pga att de får mat som de inte tycker om, samt att de inte får den tid de behöver för att äta upp. Förslag:

 • Inrätta måltidsvärdar på alla äldreboenden som fångar upp de äldres matönskemål och ser till att de förverkligas både när det gäller typ av mat och den tid de behöver för att äta upp.

 

Övrigt:

Inför Medborgarexamen som ett krav för att få bli svensk medborgare. I den skall ingå:

 • Kännedom om Svensk lag och Rättspraxis.
 • Kännedom om Medmänsklighetslagen.
 • Respekt för alla människors lika värde oberoende av kön och ras såsom det bl.a. är definierat i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Samt inte minst:
 • Kunskap om det svenska språket så att man obehindrat kan göra sig förstådd på svenska eller skandinaviska.  Enbart engelska duger inte för att bli svensk medborgare.
 • Allemanslagen och allemansskyldigheten.
 • LIKA FÖR ALLA: Rättigheter, Möjligheter, Skyldigheter.

Lokalt program för Skärholmen:

 • Inrätta en musikskola i Skärholmen så att Skärholmens symbol, G-klaven, får ett berättigande. Gärna i form av en Adolf Fredrik filial. Bör lämpligen inrymmas i det för närvarande nedlagda Skärholmens Gymnasium. Kommer att locka musikaliska ungdomar från hela södra och sydvästra Stockholm, kanske även från Huddinge och Botkyrka.
 • Inrätta en infartsparkering på plan 1 Skärholmens Centrum. Öppet mellan kl 6 och 23 varje dag. Kommer att vara lönsam för Skärholmens centrums affärer.